Klage

Klagerett
Saker som behandles etter matrikkelloven kan påklages til fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for.

Dessuten av de som hevder at de hører inn under matrikkellovens § 9 bokstav b, c, d og e, samt § 17.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Finnmark, men sendes Karasjok kommune.

Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.

Dersom klagen sendes inn for sent, kan den bli avvist. Du kan søke om å forlenge klagefristen dersom det foreligger særlig grunn. I så fall må du opplyse om hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen.

Klagebehandlingen
Dersom klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålingsmyndigheten og gitt en frist for uttalelse. Hvis klagen ikke tas til følge, sendes klagen til fylkesmannen som avgjør saken.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham/henne. Både partene og oppmålingsmyndigheten vil bli gjort kjent med resultatet av klagebehandlingen direkte fra fylkesmannen

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938
Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata