Saksbehandling

Når delingstillatelse er gitt, behandles saken i henhold til matrikkellova § 6. Noen ganger er det satt vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.

Når alle vilkår for deling er oppfylt, avholdes oppmålingsforretning. Du som søker, og de som er eiere av tilstøtende eiendommer, får skriftlig innkalling til oppmålingsforretningen, vanligvis 14 dager før. Som regel holdes oppmålingsforretningen ute på den aktuelle eiendommen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Kommunen sender informasjon om den nye eiendommen til Statens kartverk for tinglysing. Etter tinglysingen utstedes et matrikkelbrev. Matrikkelbrevet er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser. Matrikkelbrevet sendes til deg som søker.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke har rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at delingstillatelsen er gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eiendomsregistrering (matrikkellova), faller tillatelsen til tiltaket bort jf. pbl § 21-9 bortfall av tillatelse.

Behandlingstid

Når delingstillatelse er gitt og rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og komplett, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt. 

Gebyr

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. 

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938