Oppretting av grunneiendom

Ved fradeling av tomt eller opprettelse av ny festegrunn for mer enn 10 år, må det søkes kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er 1. trinn i en saksbehandlingsprosess etter reglene i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven § 20-1 m).

Trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning før matrikkelføring etter reglene i Matrikkelloven. Den nye enheten blir da merket i marka, oppmålt og gitt eget gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer. Matrikkelbrev for den nye eiendommen lages og tinglyses.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38