Søknad og saksbehandling

Fremgangsmåten ved seksjonering fremgår av kapittel III i eierseksjonsloven. 

Før du søker

Ta kontakt med avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring som behandler begjæring om seksjonering eller reseksjonering. Her vil du få levert situasjonsplan over eiendommen, med eiendomsgrenser og bebyggelse. Skal du seksjonere med uteareal må du rekvirere kartforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven. Du vil også få utlevert disse skjemaer som skal fylles ut:

Søknad om seksjonering med egen veiledning til utfylling av søknad om seksjonering

Skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering. Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å innveksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 m, fylles ut hvis uteareal inngår i seksjoneringen.

Videre saksgang:

Søknad om seksjonering

Krav til søknad seksjonering fremgår av § 11. Søknaden med vedlegg sendes pr post til: Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok.

eller epost: postmottak@karasjok.kommune.no

Mottakskontroll og utsending av gebyr

Avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring foretar mottakskontroll av begjæring om seksjonering. Kommunen har ansvaret for å kontrollere innsendt begjæring med tilhørende dokumentasjon og vurdere behovet for befaring før tillatelse gis. Kommunen sender ut gebyr med frist for betaling jfr §15.

Kommunens behandling av søknaden om seksjonering (§ 12)

gjøres av saksbehandler for bygg og oppmåling ved avdeling  for  plan, teknisk, miljø og næring 

Kommunens vedtak om seksjonering (§ 13)

fattes administrativt av kommunalleder for plan, teknisk, miljøutvikling og næring:

 

Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering ( § 14)

12 uker regnes fra søknaden er mottatt komplett, rettet og uten mangler.

Gebyrer for kommunens behandling av søknad om seksjonering (§15)

Kommunen fakturerer både tinglysingsgebyret på vegne av Statens kartverk og saksbehandlingsgebyret. Saksbehandlingsgebyret dekker både saksbehandling og matrikkelføring samt utstedelse av matrikkelbrev etter tinglysing. Gebyr for oppmålingsforretning av eventuelle utearealer kommer i tillegg.

Klage på kommunens vedtak om seksjonering (§ 16)

Klagefrist er 3 uker i henhold til forvaltningsloven for enkeltvedtak

Oversendelse til tinglysning (§ 17) 

 

Utsteding av matrikkelbrev (§ 18)

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 920 10 938