For politikere

Informasjonen på denne siden er rettet mot politikere i Karasjok kommune.

For politikere

Her finner du informasjon for politikere.
Interpellasjoner

Hver representant av kommunestyret kan fremme interpellasjoner som rettes til ordføreren. Slik interpellasjon må være meldt til ordføreren i god tid, (senest 3 virkedager) før møte og den skal være skriftlig. Forespørsler som ikke er meldt inn på forhånd må ikke besvares i møtet, men vil bli redegjort for i neste møte.

Interpellasjonen sendes til postmottak. Ordet interpellasjon må være brukt i overskriften. Den blir av ordføreren å referere straks ved møtets åpning. Dette behandles før sakslista settes.

Interpellasjoner behandles i den rekkefølge de er kommet inn.

Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren, og den som eventuelt svarer på vegne av ordfører få ordet 2 ganger. Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet en gang. Taletiden for interpellantens første innlegg og svarerens første innlegg er begrenset til 3 minutter. For det andre innlegget, og for de øvrige representanter som kan få ordet en gang er taletiden 1 minutt. Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 20 minutter med mindre kommunestyret vedtar å forlenge den med ytterligere 10 minutter. Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjonen kan ikke avgjøres i møtet hvis ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg det. Dersom saken tas opp til behandling, skal den behandles etter de saker som opprinnelig var ført på møtekartet.

Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 5 minutter til å redegjøre for interpellasjonen. Det gis i tillegg anledning til inntil 1/2 times debatt i forbindelse med interpellasjoner, dersom ikke kommunestyret gjør annet vedtak i de enkelte tilfelle. Blir det ordskifte, skal som regel ikke noen taler ha ordet mer enn en gang, når unntas ordføreren, rådmannen, interpellanten, leder i det organ saken angår, og ordfører for gruppe eller parti innen kommunestyret.

Vurdering av habilitet

Er du habil?

  • Kommunen har som overordna oppgave å forvalte innbyggerens interesser på en upartisk og saklig måte.
  • Hensikten med inhabilitetsregler å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tillit til de som tar avgjørelser og beskytte de som tar avgjørelser mot skepsis fra andre om motiv for egeninteresse.
  • Dersom du er inhabil kan du ikke være med på å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, og heller ikke være med å ta en avgjørelse i en aktuell sak.
  • Spørsmål om inhabilitet gjelder ikke ved valg til offentlige tillitsverv, eller ved fastsetting av godtgjøring og liknende for slike verv.
  • I kollegiale organ tas avgjørelsen om inhabilitet av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Veileder i habilitet i kommune og fylkeskommuner